Doe Mee, word lid

Één groene gemeente

Betrokken

Middenin de gemeenschap

Één groene gemeente

Lijst Riel-Goirle staat voor verantwoord gebruik van onze leefomgeving en een goede gezondheid voor iedereen.

Betrokken

Lijst Riel-Goirle staat voor u als burger, als buurman, en vertegenwoordigt uw belangen.

Middenin de gemeenschap

Lijst Riel-Goirle signaleert en luistert.
Zo weten we wat er speelt in onze dorpen en passen het beleid daarop aan.

Partijprogramma 2022-2026

LRG staat voor LIJST RIEL GOIRLE, een lokale politieke partij. De partij is opgericht in 1982 onder de naam Lijst Riel. In 1999 is de naam van de partij, mede door de gemeentelijke herindeling, gewijzigd naar LIJST RIEL GOIRLE. In de loop der jaren is onze partij gegroeid en heeft zich ontwikkeld tot de grootste partij in de gemeente

Goirle. LIJST RIEL GOIRLE vertegenwoordigt beide kernen en staat bekend als betrokken, laagdrempelig, gedegen, constructief en kundig. Aangezien wij niet behoren tot een landelijke partij, kunnen wij ons volledig focussen op de lokale samenleving. Wij worden niet gehinderd door overkoepelende politieke programma’s of landelijke partijbureaus.

LRG is wendbaar in een veranderende wereld

De wereld verandert en LIJST RIEL GOIRLE verandert mee. Wij hebben de afgelopen 40 jaar laten zien dat wij wendbaar zijn en snel kunnen schakelen, maar altijd vanuit onze vaste kernwaarden. Wij besturen met de menselijke maat en denken in oplossingen.

De landelijke partijen werken al jaar en dag op dezelfde wijze, aangestuurd door hun landelijke partijbureaus, dat in sommige gevallen tot frustraties of ongeloofwaardigheid bij de inwoners leidt. LIJST RIEL GOIRLE herkent dat, keuzes die door het rijk zijn ingegeven zijn niet altijd de beste keuzes voor de lokale samenleving!

LIJST RIEL GOIRLE stelt de lokale belangen voorop, maar weet ook als geen ander dat veranderingen niet van vandaag op morgen zijn gerealiseerd. Dus geef ons het vertrouwen zodat we daar de aankomende vier jaar aan kunnen werken met onze collega partijen. Want hoe gek het ook klinkt, die zullen we daar ontzettend hard bij nodig hebben.

Wij werken en denken altijd vanuit onze vaste kernwaarden:

Lokale kracht * Open communicatie * Eerlijk en transparant * Positief kritisch * Vertrouwen *

Langetermijn doelen niet uit het oog verliezen * Sociale cohesie * Mening inwoner is belangrijk *

In oplossingen denken * Verbondenheid * Samen optrekken * Optimistisch * Toegankelijk

1. Woningbouw en huisvesting

Waar staan wij voor:

•  Lopende nieuwbouwprojecten opleveren (Zuidrand, Bakertand, inbreidingslocaties).

•  Nieuwe bouwprojecten aanjagen (Centrum Goirle, Riel-Noord, Riel-Zuid, Spaanse hoek).

•  Passende woonoplossingen voor alle doelgroepen, dus ook voor starters en senioren.

•  Doorstroming op de woningmarkt bevorderen.

Sinds de verkiezingen in 2018 hebben we in onze gemeente meerdere woningbouwplannen afgerond en nieuwe plannen in de stijgers gezet. In de aankomende periode staat de uitvoering van die plannen hoog op de agenda van LIJST RIEL GOIRLE. Wij kijken uit naar het opleveren van zeker 340 woningen in de Zuidrand en ruim 700 woningen in de Bakertand in Goirle. Ook het verpleeghuis Thebe/Elisabeth wordt grondig aangepakt om de zorgwoningen aan de eisen van deze tijd te laten voldoen. In Riel is de Heisteeg zo goed als afgerond. Gaat de schop de grond in bij onder andere de Dorpstraat, Kerkstraat, Koestraat en de Ronde Akkers en zijn er vergevorderde plannen voor de inbreidingslocatie Van Gorp/De Boer/Stoop waar een CPO-initiatief tientallen woningen gaat realiseren.

Doorpakken op nieuwbouwprojecten

Hoewel er hard gewerkt wordt aan de projecten en er veel woningen in de pijplijn zitten, is LIJST RIEL GOIRLE van mening dat er nog een tandje bij kan. Er is dringend behoefte aan woningen, ook als de bovengenoemde projecten zijn gerealiseerd. Daarom bouwt LIJST RIEL GOIRLE in de komende raadsperiode verder aan meer woningen voor met name starters en senioren. Evenwicht in betaalbaarheid en een dorps karakter is daarbij leidend. Vanzelfsprekend zijn de nieuwbouwwoningen energieneutraal en natuurinclusief. In de nieuwe wijk is ruimte voor groen en waterberging.

Wij gaan aan de slag om woningbouwprojecten in het centrum van Goirle, Riel-Noord, Riel-Zuid en de Spaanse Hoek van de grond te krijgen. Daarbij realiseren we ons dat de doorlooptijd van grootschalige projecten lang (langer dan 4 jaar) is. Dat is de reden dat we juist nu moeten doorpakken en door moeten gaan met planvorming om de woningbouw voor de toekomst gaande te houden.

Zorg voor de omwonenden

Wij begrijpen dat het bouwen op open plekken binnen de dorpskernen door de naaste bewoners als ongemakkelijk of zelfs ongewenst kan worden ervaren. Met de huidige druk op de woningmarkt en de taak om terughoudend te zijn met nieuwbouw in het buitengebied, kunnen we niet anders dan eerst de open ruimtes in de kernen op te vullen. LIJST RIEL GOIRLE vindt het belangrijk dat omwonenden in een vroeg stadium worden geïnformeerd en betrokken bij nieuwbouwplannen in hun omgeving en welke mogelijkheden zij hebben (bijvoorbeeld planschade) als ze het niet eens zijn met de plannen.

Passende woonoplossingen voor alle doelgroepen

Volkshuisvesting betekent niets anders dan het huisvesten van de verschillende doelgroepen. Dat zijn er nogal wat. Van geboren en getogen Goirlenaar tot vluchteling en van student tot arbeidsmigrant. Iedereen die in Nederland recht heeft om te wonen willen wij passend kunnen huisvesten. En dat staat soms op gespannen voet met elkaar, met clichématige vooroordelen tot gevolg. Daarom is het belangrijk om goed te kijken naar de verschillende beweegredenen van de woningzoekenden en naar de behoeften van de doelgroepen.

De gemeente Goirle ligt onder de rook van Tilburg. Dat maakt dat onze kernen aantrekkelijk zijn om te wonen. Dichtbij voorzieningen, werkgelegenheid en uitvalswegen. Goirle is een groeiende gemeente, door eigen aanwas (de geboren en getogen Goirle- en Rielenaar) en door aantrekkende werking uit de regio. Het realiseren van huisvesting, die past bij de doelgroep is belangrijk, zodat de spanning op de woningmarkt en in de maatschappij zo veel mogelijk wordt beperkt.

LIJST RIEL GOIRLE pleit voor kleinschalige arbeidsmigrantenhuisvesting of studentenhuisvesting op geconcentreerde plekken en wil scherpe en duidelijke kaders voor kamerverhuur in eengezinswoningen in de bestaande woonwijken. Hierdoor houden we zelf de regie, houden we de eengezinswoningen beschikbaar voor gezinnen en voorkomen we uitbuiting van arbeidsmigranten en studenten. Dit vraagt om goed overleg met inwoners, buurgemeenten, huisvesters, ondernemers en belangenverenigingen.

Woningen voor starters en senioren

Starters en senioren worden beperkt door het magere aanbod van woningen, passend bij hun leefsituatie. Senioren willen bijvoorbeeld liever in of nabij het centrum wonen, voor starters is dat minder relevant. LIJST RIEL GOIRLE wil dat doorstroming bevorderd wordt waardoor beide doelgroepen worden geholpen. Dit is een complex vraagstuk waarbij betaalbaarheid en wensen van woningzoekenden niet aansluiten bij het huur- en koopaanbod in de markt.

LIJST RIEL GOIRLE weet dat dit probleem niet makkelijk op te lossen is, maar ziet mogelijkheden in slim bouwen (meergeneratiewoningen), slim combineren (starters én senioren bij elkaar), beter voorlichten (maak de rekensom inzichtelijk) en goede afspraken maken met de woningcorporatie.

2. Duurzaamheid

Waar staan wij voor:

• Duurzame oplossingen stimuleren door dorpsgenoten te helpen met subsidies en informatie.

• Participeren in hernieuwbare energie voor alle inwoners.

• Windmolens niet verspreid door ons landschap en in natuurgebieden.

• Windmolens alleen plaatsen daar waar het verantwoord kan voor mens, dier en milieu.

• Niemand gaat gedwongen van het aardgas af.

• Nieuwe wijken bouwen we minimaal klimaatneutraal en in principe gasvrij.

• Klimaat en biodiversiteit heeft prioriteit bij het aanpassen van onze openbare ruimte.

• We creëren 300 openbare laadpalen in Goirle.

• Reduceren en recyclen van afval stimuleren.

• Zwerfafval en afvaldumping aanpakken.

• Maatregelen nemen om het serviceniveau van de milieustraat te verbeteren.

Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten. De Wereldcommissie voor milieu en ontwikkeling omschrijft duurzaamheid als “ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Kortom: de aarde zo gebruiken dat de toekomstige generaties er ook nog plezier van kunnen hebben.

Duurzaamheid staat op alle thema’s eigenlijk altijd ‘aan’, bij woningbouw, werken, ondernemen, consumeren, openbare ruimte etc. Wil je verandering dan moet je in beweging komen. Mooie praatjes zijn er genoeg. LIJST RIEL GOIRLE is al in beweging en wil dorpsgenoten activeren om mee te doen, maar wel in een verantwoord tempo. Kijk om je heen; Goirle en Riel zijn twee prachtige dorpen. Het groene karakter en de omliggende natuur geven we graag door aan onze kinderen. Een groen en schoon dorp zorgt voor een fijne, maar ook voor een gezonde leefomgeving.

Wij geloven dat de gemeente een kartrekker moet zijn en het goede voorbeeld moet geven. Wij geloven nog meer in het treffen van maatregelen dicht bij huis. Maak bewust, faciliteer en activeer onze inwoners om tuinen te vergroenen, hemelwater vast te houden, afval te reduceren en beter te scheiden, woningen te isoleren en over te stappen naar duurzame energiebronnen.

Maar een beter milieu begint bij de mensen zelf, door je af te vragen of je bijvoorbeeld die extra auto, laptop, tv, airco, 10e paar schoenen wel echt nodig hebt. Is er een alternatief voor de vliegvakantie? Willen we persé aardbeien eten in de winter? Waarom hebben bedrijven ‘s nachts alle verlichting in de gebouwen aan? Hoeveel onnodige verpakkingen gooi je per dag weg? De meeste energie en grondstoffen gaan op aan luxeproducten, die een behoorlijke footprint voor de aarde kennen. Als we dit aan de voorkant niet afremmen, wordt het dweilen met de kraan open, alle hernieuwbare energiebronnen ten spijt.

Hernieuwbare energie

De aarde warmt op, de poolkappen smelten en de zeespiegel stijgt. Het klimaat verandert. Grote boosdoeners van de klimaatverandering zijn fossiele brandstoffen zoals kolen, gas en olie. Windmolens en zonnepanelen geven wél schone energie. Ook in Goirle en Riel moeten we meer duurzame energie gaan opwekken.

Samen met de regio Hart van Brabant is daarom de REKS (Regionale Energie en Klimaat Strategie) opgesteld. In de komende jaren krijgt dit een verdere invulling. LIJST RIEL GOIRLE is geen voorstander van losse windmolens verspreid door ons landschap of plaatsing van windmolens in de natuurgebieden. Wij kiezen daarom voor een mix van groot- en kleinschalige energieopwekking, zoals een cluster van windmolens en de aanleg van zonneweides in combinatie met nieuwe natuur. LIJST RIEL GOIRLE vindt het belangrijk dat dit zorgvuldig en op verantwoorde wijze gebeurt. Dorpsgenoten moeten enthousiast worden gemaakt en worden uitgenodigd om constructief mee te denken. Zij mogen geen overmatige last hebben van de nieuwe energiebronnen.

Voor de grootschalige opwek van hernieuwbare energie trekken we nauw op met lokale of regionale energiecoöperaties. Daarmee kunnen we ervoor zorgen dat alle inwoners, ook die met een smalle beurs, mee kunnen investeren en profiteren. Nieuwe innovaties zoals waterstof, aardwarmte, aquathermie etc. volgen wij op de voet, zodat we kunnen blijven schakelen als er betere alternatieven voorhanden zijn.

Energie besparen

LIJST RIEL GOIRLE is van mening dat iedereen in de komende 4 jaar een gratis energieadvies over zijn woning kan ontvangen bijvoorbeeld door een energiecoach in te schakelen. Hierbij moet de gemeente samenwerken met bijvoorbeeld Duurzaam Riel Goirle, de KBO Goirle, Seniorenbelang Riel en alle andere inwonersinitiatieven. Naast het advies willen we onze dorpsgenoten op weg helpen en ontzorgen bij het verduurzamen van hun woning door te helpen bij het aanvragen van (rijks)subsidies en het vinden van een gecertificeerde installateur. Het energieloket en duurzaamheidsambassadeurs krijgen daarin een belangrijke rol.

Niemand gaat gedwongen van het gas af. Nieuwe wijken bouwen we minimaal klimaatneutraal en in principe gasvrij. Het bestaande gasnetwerk kan op termijn worden gebruikt voor waterstof of synthetisch gas. Dit kan met name interessant zijn voor de wijken van voor 1990. We onderzoeken de mogelijkheden van een warmtenet voor de Bakertand. Bij grootschalige renovatie moeten daken geschikt worden gemaakt voor de plaatsing van duurzame oplossingen zoals zonnepanelen of groene daken.

Klimaat en biodiversiteit

Het klimaat verandert. Extreem weer komt vaker voor. Zware neerslag leidt tot lokale overstromingen en schade aan oogsten. Bij langere perioden van droogte komen ecosystemen in gevaar, die sterk afhankelijk zijn van neerslag. Het is een mondiaal probleem waar we samen voor aan de lat staan. In de regio werken we samen met de provincie, onze regiogemeenten, de waterschappen, maar ook met natuur- en landbouworganisaties om het tij te keren. Ook op gemeentelijk niveau kunnen we werken aan een ‘klimaatrobuust’ Goirle en Riel.

LIJST RIEL GOIRLE wil een realistisch klimaatbeleid voor onze inwoners, dat is gebaseerd op draagvlak en kosten/baten om onze dorpen in 2050 klimaatneutraal te maken. Dat doen we door meer groen in de openbare ruimte aan te brengen en te beschermen en regenwater te splitsen van het afvalwater, zodat het beter verwerkt kan worden in de directe omgeving in plaats van via het vuilriool naar de waterzuivering. Groen zorgt voor verkoeling, houdt regenwater vast in droge tijden en neemt meer regenwater op in natte tijden. Daarnaast helpt het bij het bevorderen van biodiversiteit (zoals bomen, planten, dieren, vogels, insecten etc.), en draagt het bij aan een fijne leefomgeving. Dat aanbrengen van meer groen en het afkoppelen van regenwater doen we op logische momenten, zoals bij de herinrichting van wegen. Op dat moment pakken we knelpunten aan. Op deze manier maken we onze dorpen klaar voor de uitdagingen, die te maken hebben met droogte en hittestress. Bij de herinrichting betrekken we de buurt, zodat we samen klimaatbewust onze wijken bestendig maken voor de toekomst. We stimuleren; grijs eruit, groen erin.

Door meer variatie in beplanting aan te brengen, blad te laten liggen waar het kan en natuurinclusief te bouwen, helpen we de biodiversiteit in onze dorpen te bevorderen. Biodiversiteit betekent balans in het ecosysteem. Als de balans verstoord raakt en er sprake is van een plaag of ernstige overlast, dan moeten we daarop ingrijpen. Overlast van de eikenprocessierups of de Japanse Duizendknoop moet tot het verleden gaan behoren. LIJST RIEL GOIRLE wil dat daar nauwlettend op toegezien wordt en dat het bestrijden op een eco-vriendelijke manier wordt gedaan.

Laadpalen

Waar het een aantal jaren geleden een zeldzaamheid was, wordt het steeds normaler om een elektrische auto of fiets te rijden. Dat betekent dat ook het straatbeeld daarop aangepast moet worden. LIJST RIEL GOIRLE wil voorbereid zijn op de toekomst en streeft naar het aanpassen van de parkeernorm in nieuwbouwwijken voor wat betreft de openbare laadvoorziening. In de bestaande wijken willen we openbare laadvoorzieningen versneld plaatsen, waardoor over 4 jaar gemiddeld elke straat tenminste 1 laadvoorziening heeft die intensief gebruikt wordt. De gemeente moet hiervoor zelf actief vergunningen uitgeven. In de winkelgebieden en nabij recreatieve locaties willen we ook openbare oplaadpunten voor fietsen.

Afval en milieustraat

In onze consumptiemaatschappij produceren we veel afval met zijn allen. Het is belangrijk dat we ons meer bewust worden van alles wat we ‘zomaar’ weggooien. Als we spullen weggooien, doe dat dan verantwoord, want veel afval kan gerecycled worden naar nieuwe grondstoffen. Bronscheiding draagt bij aan een verdere bewustwording. Veel gaat al goed: Glas in de glasbak, oud papier apart, gft en plastic in de juiste bakken. Dit helpt ook om de hoogte van de afvalstoffenheffing te dempen. Hoe meer restafval we produceren (alles wat in de zwarte kliko belandt) hoe hoger de kosten, die worden doorberekend aan onze inwoners. De afvalstoffenheffing is geen melkkoe van de gemeente. De heffing mag hooguit kostendekkend zijn. Kosten voor verbranding vormen het grootste deel van de totale kosten van onze afvaltarieven. Ook in de zwarte kliko belanden nog veel spullen die gerecycled kunnen worden, denk aan kleding, batterijen etc.

LIJST RIEL GOIRLE wil inzetten op een betere communicatie en uitleg over al onze afvalstromen om zo de kosten te dempen en afvalvermindering en recycling te stimuleren.

Tijdens warme periodes hebben inwoners vaak last van ongedierte in de containers. LIJST RIEL GOIRLE wil daarom, dat de frequentie van ophalen van de containers past bij de seizoenen van het jaar om ongedierte te beperken.

Zwerfafval en afvaldumping is, net als in andere gemeenten, een doorn in ons oog. We zijn blij met onze grote groep vrijwilligers die zich inzetten als ZAP-er (zwerfafvalpakker). Zij helpen om de gemeente schoon te houden. Extra openbare afvalbakken kunnen helpen om zwerfafval te beperken, evenals een publieke campagne om mensen bewuster te maken van hun gedrag. Samen op weg naar een schóón Gôol.

LIJST RIEL GOIRLE wil goed kijken naar de verdeling van de openbare afvalbakken in onze gemeente en ervoor zorgen, dat er extra afvalbakken worden geplaatst of kijken naar verplaatsing van huidige afvalbakken naar de juiste plek, zodat we het beste resultaat kunnen bereiken. Dit geldt uiteraard ook voor de hondenpoepbakken en de zakjesuitgiftepunten.

Afvaldumpingen is een heel ander verhaal. Het moedwillig storten van grofvuil, drugsafval en bouwafval in onze buitengebieden is onacceptabel. LIJST RIEL GOIRLE wil dat er strenger gehandhaafd wordt op het illegaal storten van afval.

Daarnaast moet het afvoeren van grof afval aantrekkelijker worden gemaakt door een betere service aan te bieden op de milieustraat. LIJST RIEL GOIRLE pleit voor ruimere openingstijden (eventueel op afspraak), een pasjessysteem en een ophaalservice voor mensen, die niet over vervoer beschikken of niet in de gelegenheid zijn om naar de milieustraat te rijden. Daarnaast onderzoeken we of we de milieustraat gratis kunnen maken voor een aantal keer per jaar tot een x m2 volume, bijvoorbeeld door een strippenkaart te koppelen aan het pasjessysteem.

3. Cultuur

Kunst en cultuur zijn een groot goed in onze samenleving. Wij zijn trots op de rijkdom aan verenigingen en stichtingen, die zich inzetten voor en door onze dorpsgenoten. LIJST RIEL GOIRLE ziet de waarde van kunst en cultuur en is blij met de cultuurnota, die in 2021 is vastgesteld.

Toch vinden wij dat er meer moet worden gedaan aan het stimuleren van deze sector. Cultuur doet wat met je. Het raakt je en zet aan tot denken, het prikkelt de verbeelding, maakt mensen gelukkiger, haalt mensen uit hun isolement en bevordert de gezondheid en bovenal: Cultuur verbindt.

Huiskamers van onze kernen

Deze rijkdom is niet altijd in financiële waarde om te zetten. Het is onze samenleving, die wordt verrijkt. Bovendien stimuleert het bedrijvigheid en sociale samenhang. LIJST RIEL GOIRLE ziet deze toegevoegde waarde en wil kunst en cultuur stimuleren door te faciliteren. Ontmoetingscentrum De Leybron en het cc Jan van Besouw zijn de huiskamers van onze kernen en die moeten we koesteren. De Deel en de Wildacker zijn eveneens belangrijke ontmoetingsplekken voor onze inwoners. In de afgelopen jaren is er regelmatig discussie geweest over de onderbezetting van de locaties. LIJST RIEL GOIRLE wil geen vierkante meters sociaal vastgoed inleveren zolang er geen dringende noodzaak voor is.

Bibliotheek

De bibliotheek in Goirle is een verlengstuk van onze maatschappelijke voorzieningen. Naast het uitlenen van boeken heeft de bibliotheek haar waarde allang bewezen, door de volwaardige nevenfuncties, is de bibliotheek nu een centrum waar inwoners binnen kunnen lopen voor het spreekuur digitale overheid, voor cursussen, voor het taalhuis, voor juridische hulp, het Digicafé en nog zoveel meer. Behoud en faciliteren van de bibliotheek is voor LIJST RIEL GOIRLE een belangrijk speerpunt.

Bescherming en behoud

Tradities en cultureel erfgoed vormen de basis van Goirle en Riel. Wij willen ons inzetten voor het behoud van traditionele evenementen zoals de kermis, jaarmarkt en carnaval. Kleinschalige verenigingen en evenementen moeten we ruimhartig ondersteunen, door te faciliteren in kennis en het bieden van pragmatische oplossingen, als daarom gevraagd wordt. LIJST RIEL GOIRLE maakt zich ook de komende raadsperiode hard voor de bescherming en het behoud van ons rijke culturele leven in Goirle en Riel.

4. Sport

Net als cultuur heeft sport een belangrijke functie. Het is niet alleen gezond en goed voor je ontwikkeling, het werkt ook op vele terreinen preventief. Sport verbindt en sportverenigingen hebben een sociale functie in onze dorpen, die zorgt voor een gezonde en weerbare samenleving. Goirle mag trots zijn op het grote aanbod van sporten en vele sportmogelijkheden in de directe omgeving. Maar er zijn zeker nog verbeteringen te behalen in onze gemeente.

Sport verankeren en stimuleren

Sporten is een keuze. Maar we moeten alle doelgroepen maximaal stimuleren te bewegen. Tevens zou sport meer geïntegreerd moeten zijn in het onderwijs. Bijvoorbeeld sport in combinatie met de buitenschoolse opvang, of door het inzetten van SPECO-studenten in het basisonderwijs.

LIJST RIEL GOIRLE wil meer aandacht voor sporters met een beperking. Hierbij zoeken we de samenwerking met de regio omdat je dorpsgenoten niet wil beperken in hun keuze (inclusieve gemeente).

Meer regie

LIJST RIEL GOIRLE vindt dat de sportfaciliteiten in onze gemeente op orde en multi-inzetbaar moeten zijn. We moeten economisch verantwoord investeren in onze sportvoorzieningen en de gemeente moet als verhuurder van de accommodaties meer sturend en ondernemend optreden (wie maakt gebruik van welke faciliteit en wanneer). Doel is dat de bezetting van de voorziening optimaliseert en we actief kunnen verhuren aan meerdere gebruikers. De opbrengsten kunnen terugvloeien als investering in het onderhoud van de sportvoorziening.

LIJST RIEL GOIRLE wil ook een onderzoek naar de subsidiestromen die buiten- en binnensportverenigingen ontvangen. We vinden dat de verdeling van de subsidies gelijkmatiger moet en het verdeelsysteem uitlegbaar is aan onze inwoners (financiële transparantie).

Sportroutes

Door corona zijn de sportfaciliteiten meerdere keren in lockdown geweest. We hebben geconstateerd, dat onze openbare ruimte onvoldoende aansluit op buitenactiviteiten. De aanleg van zogenoemde sportroutes of trimbanen om buitensport te stimuleren staat op de agenda van LIJST RIEL GOIRLE voor de komende bestuursperiode.

Zwembad

In Goirle beschikken we over een binnen- en buitenzwembad aan de Fabriekstraat. LIJST RIEL GOIRLE wil met de uitbater van het zwembad duidelijke afspraken maken over de toekomst van het bad. Als het een zwembad blijft, dan moet het gemoderniseerd worden. Als het zwembad verdwijnt, dan moeten er afspraken gemaakt worden over alternatief zwemaanbod voor onze inwoners. Het huidige terrein kan dan eventueel ingezet worden voor woningbouw.

5. Welzijn en welbevinden

Welzijn en welbevinden zijn ruime begrippen. Hoe we ons voelen, hangt af van tal van factoren. Denk aan woonomgeving, financiële middelen, mobiliteit en de mogelijkheid om een beroep te doen op anderen. Welbevinden gaat over lekker in je vel zitten, maar ook over lichamelijk gezond zijn en tevreden zijn met je leven.

Welzijn en welbevinden kan per persoon verschillen; in materiële zin maar ook in geestelijke zin. Toch zijn er een aantal basisvoorwaarden. Toegang tot gezondheidszorg, sociale contacten, veiligheid, financiële stabiliteit, een dak boven je hoofd en voeding zijn essentieel. Maar ook de intrinsieke waarden zoals veerkracht, inlevingsvermogen en open staan voor anderen dragen bij aan het welbevinden van de mens.

Zorg

LIJST RIEL GOIRLE voelt zich verantwoordelijk voor het welzijn en welbevinden van onze inwoners. Eigen kracht en zelfontplooiing vinden we belangrijk, maar als mensen even dat zetje in de rug nodig hebben, dan moeten we er voor hen zijn. Met een luisterend oor, met denken in oplossingen en mogelijkheden, met oog voor wat écht nodig is en met ondersteuning van de juiste professionals. Wij stellen de mens voorop, niet het systeem. Daarom willen wij dorpsteams die mensen adequaat kunnen ondersteunen en een luisterend oor bieden aan iedereen die dat nodig heeft.

Openbare ruimte

Ook de openbare ruimte draagt bij aan het welbevinden van de mensen in de wijk. Goirle is een groene gemeente met een dorps karakter en dat willen we graag zo houden. LIJST RIEL GOIRLE vindt onze groenstructuren in de openbare ruimte belangrijk en wil die zo veel mogelijk beschermen. Openbare speelgelegenheden en parken moeten goed worden onderhouden en bij aanpassing moet rekening gehouden worden met biodiversiteit en toegankelijkheid voor mindervaliden. De jeu-de-boules baan op het Dorpsplein in Riel wordt opgeheven en opnieuw ingericht als openbare ruimte.

Verkeer

Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda. Met het toenemend aantal woningen in onze gemeente wordt het steeds drukker met meer verkeersbewegingen tot gevolg. Fietsers en voetgangers krijgen daarbij prioriteit, door in te zetten op verbeteren van de kwaliteit van de fiets- en voetpaden en aandacht te hebben voor de routes van schoolgaande en sportende kinderen. Denk aan de routes bijvoorbeeld bij de basisschool De Vonder en het Mill-Hill college. Of de routes naar de scouting, voetbalverenigingen, tennis- en hockeyclubs. Weggebruikers zoals kinderen, mensen met een rollator, met een rolstoel of kinderwagen zijn extra kwetsbaar. Meer en veiligere oversteekplaatsen o.a. aan de Rillaersebaan, Bergstraat en Tilburgseweg/Dorpsstraat zijn daarom essentieel. LIJST RIEL GOIRLE wil dat er onderzoek gedaan wordt naar het verbeteren van de verkeersveiligheid voor de fietsers en voetgangers en hoe groot verkeer geweerd kan worden uit de dorpskernen.

We willen opnieuw proberen om het openbaar vervoer in onze gemeente uit te breiden met opstapplaatsen op strategische punten zoals bij het verpleeghuis en in nieuwe wijken. zodat dit in de regio ook een goed vervoersalternatief is. De doorgaande route in Riel wordt definitief aangepakt.

Buurt

Een fijne buurt maak je samen. Door de toename van woningen is het onontkoombaar, dat mensen dichter bij elkaar wonen. Dat vraagt veerkracht, tolerantie, wederzijds respect en een open dialoog. Een goede verstandhouding met je buren is niet altijd vanzelfsprekend. Wanneer ervaar je iets als overlast? Barbecueën in de tuin, houden van hobbydieren, spelende kinderen, verbouwen van je woning? Maak afspraken met elkaar en kom je er niet uit, dan kan buurtbemiddeling of mediation een oplossing bieden. LIJST RIEL GOIRLE heeft in de vorige raadsperiode aangedrongen om vaker mediation in te zetten, met resultaat! In de afgelopen jaren zijn er minder officiële klachtenprocedures doorlopen en zijn meer onenigheden onderling opgelost. LIJST RIEL GOIRLE wil dat deze lijn verder doorontwikkeld wordt, zodat iedereen kan wonen in een fijne buurt.

Onderwijs

In onze dorpen hebben we een rijk netwerk van scholen met verschillende onderwijssystemen. Met de groei van het aantal inwoners moeten we ook kijken naar de gebouwen van onze scholen. Met name de huisvesting van het Mill-Hill college en basisschool ’t Schrijverke zijn aan renovatie of nieuwbouw toe. In de komende periode moet hier prioriteit aan worden gegeven.

6. Financiën

Goirle beleeft net als bijna alle andere gemeenten in Nederland zware financiële tijden. De kosten van WMO en Jeugd zijn flink gestegen, terwijl de bijdrage van Den Haag daalde. Met forse bezuinigen en het verhogen van de lokale belastingen hebben we deze tekorten de afgelopen jaren moeten opvangen. Dit heeft gevolgen gehad voor onze inwoners. Zoals onder andere het verhogen van de OZB en het bezuinigen op de culturele sector.

Het tij is nog niet gekeerd. Nieuwe ontwikkelingen (herverdeling gemeentefonds) maken nieuwe keuzes noodzakelijk. Wij willen daarom kritisch kijken naar de uitgaven in het sociaal domein. Daar moeten we in principe de besparing zoeken. Herverdeling van het gemeentefonds betekent, dat sociaal sterke gemeenten, zoals Goirle, worden gekort ten behoeve van de sociaal zwakkere gemeenten, meestal de grote steden.

Financiën structureel op orde

LIJST RIEL GOIRLE vindt dat we ervoor moeten zorgen, dat we de gemeentefinanciën structureel op orde hebben en minder afhankelijk zijn van de besluiten van het rijk. We willen duidelijkheid in de kosten van de gemeente op het gebied van jeugd en WMO, zodat we weten aan welke knoppen we kunnen en moeten draaien. Desalniettemin blijven we samen met andere gemeenten strijden in Den Haag voor structureel meer geld.

Goirle moet een financieel gezonde gemeente zijn, wil het haar doelstellingen op allerlei terreinen mogelijk maken. Dat betekent dat wij gaan werken aan een structureel sluitende meerjarenbegroting. Wij willen de rekening niet doorschuiven naar toekomstige generaties. De financiële situatie dwingt ons tot het maken van keuzes, maar niet ten koste van alles. We willen de woonlasten voor onze dorpsgenoten zo laag mogelijk houden. Dat betekent dat we wellicht andere keuzes moeten maken, tenzij Den Haag over de brug komt.

De gemeente zal daarnaast actief andere inkomsten moeten gaan genereren om doelen zoals investeringen in klimaat te kunnen behalen (bijvoorbeeld het klimaatfonds via een publiek energiebedrijf). Daarnaast moet de gemeente bewuste keuzes maken in de uitgaven, waar houd je als gemeente de regie en waar laat je het over aan marktpartijen of inwonersinitiatieven? Die keuzes in uitgaven zitten in de bovenwettelijke taken, de consequenties van de keuzes moeten goed worden afgewogen. Verschraling van onze leefbaarheid mag nooit de uitkomst zijn.

7. Economie en bedrijvigheid

De bedrijvigheid, het innovatievermogen en veerkracht van onze ondernemers hebben onze gemeente op de kaart gezet in de regio. Die geest waait nog steeds rond bij de nieuwe generatie ondernemers. Met name de lokale ondernemers dragen bij aan de leefbaarheid van onze dorpen. Dat doen zij door sponsoring van lokale verenigingen en stichtingen, maar ook door het organiseren van evenementen, het levendig houden van ons centrum en het aantrekken van toerisme.

LIJST RIEL GOIRLE vindt het belangrijk dat bedrijvigheid en economie in stand blijven en dat ondernemers de mogelijkheid hebben om zich kwalitatief te ontwikkelen. We willen het vestigingsklimaat verder stimuleren door open te staan voor innovatie en vernieuwing van de bedrijven, die er reeds zijn of zich willen vestigen. Met Goirlese en Rielse verhouding qua grote en intensiteit. LIJST RIEL GOIRLE ziet ook kansen voor het optimaliseren van een levendig centrum, de recreatieve sector en kleinschalige bedrijven aan huis, deze laatste mits toenemende parkeerdruk in de wijk wordt voorkomen.

Veertels en Tijvoort

De rol van de gemeente moet faciliterend zijn en meedenken in kansen en mogelijkheden zodat ondernemers zich optimaal kwalitatief kunnen ontwikkelen. We gaan dus voor kleinschalige, hoogwaardige industrie en ambacht. Tevens wil LIJST RIEL GOIRLE stimuleren dat verouderde panden of panden, die niet (meer) passend zijn bij de omgeving of doeleinden worden her-ontwikkeld, zodat leegstand of verloedering wordt tegengegaan. De openbare ruimte op de bedrijventerreinen moet in samenwerking met de bedrijven worden omgevormd naar een aantrekkelijke en klimaatrobuuste omgeving.

Middenstand

In de afgelopen coronajaren hebben de kleine ondernemers het over het algemeen moeilijk gehad. Ondernemers zijn van nature creatief en wendbaar, maar ook daar zijn grenzen aan. Door lockdowns, financiële tegenvallers, gedwongen ontslagen, onvoorziene afschrijving van goederen en ziekteverzuim van personeel, zijn onze ondernemers zwaar op de proef gesteld. De rek is eruit en het is daarom belangrijk, dat we de aankomende jaren er alles aan doen om de wederopbouw zo goed mogelijk te ondersteunen. LIJST RIEL GOIRLE vindt, dat de gemeente de ondernemers moet helpen door procedures, die ten dienste staan van de bedrijvigheid van de ondernemer, te versnellen en te vereenvoudigen.

Centrumontwikkeling

Een levendig centrum wordt mede bepaald door de aanwezigheid van horeca, winkels, recreatie en ontspanning in een aantrekkelijke omgeving. Met de verschillende horecazaken in het centrum van Goirle is een mooie mix aanwezig in ambiance en culinaire niveaus. Echter de leegstand van de winkelpanden op de Hovel, de onaantrekkelijk verbinding naar het CC Jan van Besouw en het kale Kloosterplein zorgen voor een disbalans in de aantrekkelijkheid van het centrum. LIJST RIEL GOIRLE wil in de aankomende jaren actief werken aan een gebiedsontwikkeling van het centrum met als doel een aantrekkelijk gebied waar wonen, winkelen, werken, recreëren en natuur en klimaat in balans worden gebracht. Een gebied waar (nieuwe) ondernemers zich welkom voelen en waar bezoekers en bewoners zich thuis voelen. In 2022 starten we met een onderzoek naar de gebiedsontwikkeling en het financiële plaatje. In de jaren daarna richten we ons op de uitvoering en het terugdringen van de leegstand. In Riel richten we ons in eerste instantie op het behoud van het huidige winkelaanbod, maar staan open voor nieuwe initiatieven.

Agrarische sector

Hoewel de agrarische sector voornamelijk is gebonden aan provinciale- en landelijke regelgeving, heeft de gemeente Goirle in de omgevingsvisie het een en ander opgenomen voor de agrarische sector. Bij de behandeling van de omgevingsvisie is door de meerderheid van de partijen ingestemd met verkleuring naar circulaire landbouw. LIJST RIEL GOIRLE heeft dat amendement niet gesteund. Transformatie gaat gepaard met enorme investeringen, die agrariërs niet van de ene op de andere dag kunnen ophoesten. In overleg en in samenwerking met natuur- en landbouworganisaties moeten we kijken naar wat mogelijk en haalbaar is. Natuurinclusief en economisch renderend, waarbij nevenactiviteiten gerelateerd aan het agrarische bedrijf worden toegestaan, vindt LIJST RIEL GOIRLE realistisch. Mochten agrarische bedrijven overwegen om met hun bedrijfsvoering te stoppen, dan vindt LIJST RIEL GOIRLE het belangrijk dat daar goede oplossingen voor worden geboden.

Lijst Riel Goirle (LRG)
Cees Pelkmans
Blokakkers 3
5133 CA Riel
+31 (0) 620621963
info@lijstrielgoirle.nl