Doe Mee, word lid

Één groene gemeente

Betrokken

Middenin de gemeenschap

Één groene gemeente

Lijst Riel-Goirle staat voor verantwoord gebruik van onze leefomgeving en een goede gezondheid voor iedereen.

Betrokken

Lijst Riel-Goirle staat voor u als burger, als buurman, en vertegenwoordigt uw belangen.

Middenin de gemeenschap

Lijst Riel-Goirle signaleert en luistert.
Zo weten we wat er speelt in onze dorpen en passen het beleid daarop aan.

Lijst Riel Goirle is er voor U. Door naar elkaar te luisteren, samen te werken en er samen de schouders  onder te zetten streven we naar een eerlijke, veilige en transparante samenleving. Wie wil dat nu niet?

1. Woningen voor starters en senioren
Starters en senioren worden beperkt door het magere aanbod van woningen. LIJST RIEL GOIRLE wil dat doorstroming bevorderd wordt waardoor beide doelgroepen worden geholpen.
LIJST RIEL GOIRLE ziet mogelijkheden in slim bouwen, slim combineren, beter informeren en goede afspraken maken met de woningcorporatie.

2. Versnellen woningbouw
Wij gaan aan de slag om woningbouwprojecten in het centrum van Goirle, Riel-Noord, Riel-Zuid en de Spaanse Hoek van de grond te krijgen. Daarbij realiseren we ons dat de doorlooptijd van grootschalige projecten lang is. Dat is de reden dat we juist nu moeten doorpakken en actief inzetten op planvorming en de regie moeten pakken om de woningbouw voor de toekomst te versnellen.

3. Milieustraat moet anders
Hoe meer restafval, hoe hoger de kosten. De afvalstoffenheffing is geen melkkoe van de gemeente. De heffing mag hooguit kostendekkend zijn. LIJST RIEL GOIRLE wil inzetten op uitleg over onze afvalstromen om kosten te dempen en afvalvermindering en recycling te stimuleren. Het afvoeren van grof huisafval moet aantrekkelijker worden door een betere service op de milieustraat, ruimere openingstijden, een pasjes- en strippenkaartsysteem en ophaalservice voor mensen zonder eigen vervoer.

4. Klimaat, duurzaamheid, natuur en energie
Wij geloven in het treffen van maatregelen dicht bij huis. Maak bewust, faciliteer en activeer onze inwoners om tuinen te vergroenen, hemelwater vast te houden, afval te reduceren en beter te scheiden, woningen te isoleren en over te stappen naar duurzame energiebronnen. Dit stimuleren we door dorpsgenoten te helpen met subsidies en informatie. Door de toenemende vraag aan energie ontkomen we niet aan grootschalige energie-opwek. Maar wij willen windmolens niet verspreid door ons landschap en niet in natuurgebieden. Windmolens zijn alleen mogelijk daar waar het verantwoord kan voor mens, dier en milieu. Klimaat en biodiversiteit heeft prioriteit bij het aanpassen van onze openbare ruimte en bouwprojecten. We creëren 300 openbare laadpalen in Goirle voor elektrische auto’s en fietsen.

5. Behoud culturele leven
Ontmoetingscentrum De Leybron, CC Jan van Besouw, De Deel en de Wildacker zijn de huiskamers van onze kernen. In de afgelopen jaren is er regelmatig discussie geweest over de onderbezetting van de locaties. LIJST RIEL GOIRLE wil geen vierkante meters sociaal vastgoed inleveren zolang er geen dringende noodzaak voor is.

6. Sportvoorzieningen op orde
LIJST RIEL GOIRLE vindt dat de sportfaciliteiten in onze gemeente op orde en multi-inzetbaar moeten zijn. De gemeente moet als verhuurder van de accommodaties meer sturend en ondernemend optreden. Doel is dat de bezetting van de voorziening optimaliseert en we actief kunnen verhuren aan meerdere gebruikers. We vinden dat de verdeling van de subsidies gelijkmatiger moet en het verdeelsysteem uitlegbaar is aan onze inwoners. LIJST RIEL GOIRLE wil meer aandacht voor sporters met een beperking. De aanleg van sportroutes om buitensport te stimuleren staan ook op onze agenda.

7.    Nieuwbouw Mill-Hill, renovatie ’t Schrijverke
We hebben in Goirle een ruime keuze aan onderwijsinstellingen. Alle gebouwen zijn op orde, met uitzondering van de huisvesting van het Mill-Hill college en basisschool ’t Schrijverke. Die zijn aan renovatie of nieuwbouw toe. In de komende periode moet hier prioriteit aan worden gegeven.

8. Veilige routes naar sport, school en werk
LIJST RIEL GOIRLE wil dat kwetsbare weggebruikers prioriteit hebben. Wij willen de kwaliteit van de fiets- en voetpaden verbeteren met de focus op de routes van schoolgaande en sportende kinderen, en te zorgen voor meer en veiligere oversteekplaatsen bijvoorbeeld aan de Rillaersebaan, Bergstraat en Tilburgseweg/Dorpsstraat. LIJST RIEL GOIRLE wil het openbaar vervoer in onze gemeente uitbreiden. De doorgaande route in Riel wordt definitief aangepakt.

9. Met zorg aan de slag
Eigen kracht en zelfontplooiing vindt LIJST RIEL GOIRLE belangrijk, maar als mensen even dat zetje in de rug nodig hebben, dan moeten we er voor hen zijn. Met een luisterend oor, met denken in oplossingen en mogelijkheden, met oog voor wat écht nodig is en met ondersteuning van de juiste professionals. Wij stellen de mens voorop, niet het systeem. Daarom willen wij dorpsteams die mensen adequaat kunnen ondersteunen en een luisterend oor bieden aan iedereen die dat nodig heeft.

10. Financieel gezonde gemeente
De kosten van WMO en Jeugd zijn flink gestegen, terwijl de bijdrage van Den Haag daalde. LIJST RIEL GOIRLE vindt dat we de gemeentefinanciën structureel op orde moeten hebben en minder afhankelijk zijn van de besluiten van het rijk. Wij willen de rekening niet doorschuiven naar toekomstige generaties. De financiële situatie dwingt ons tot het maken van keuzes, maar niet ten koste van alles. We willen de woonlasten voor onze dorpsgenoten zo laag mogelijk houden.

11. Herinrichting centrum Goirle
De leegstand van de winkelpanden op de Hovel, de onaantrekkelijk verbinding naar het cc Jan van Besouw en het kale Kloosterplein zorgen voor een disbalans in de aantrekkelijkheid van het centrum. LIJST RIEL GOIRLE wil actief werken aan een gebiedsontwikkeling van het centrum met als doel een aantrekkelijk gebied waar wonen, winkelen, werken, recreëren en natuur en klimaat in balans worden gebracht.

12. Tijvoort en Veertels zijn voor ondernemers
In de omgevingsvisie heeft het merendeel van de gemeenteraad ingestemd met het verkleuren naar wonen op Tijvoort. LIJST RIEL GOIRLE Is het daar niet mee eens. Wij vinden het belangrijk dat bedrijvigheid en economie in stand blijven en dat ondernemers de mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen. Ondernemers dragen bij aan de werkgelegenheid en leefbaarheid van onze dorpen. Dat doen zij door sponsoring van lokale verenigingen en stichtingen, door het organiseren van evenementen, het levendig houden van ons centrum en het aantrekken van toerisme. Gemeente Goirle kan niet bestaan zonder haar ondernemers.

Ons doel: een duurzame, toekomstbestendige, sociale en financieel gezonde gemeente, die mét haar inwoners praat in plaats van óver.

Lijst Riel Goirle (LRG)
Cees Pelkmans
Blokakkers 3
5133 CA Riel
+31 (0) 620621963
info@lijstrielgoirle.nl