30 juni  jl. gaf één van onze raadsleden, Isabelle Visser, een pitch bij een regiobijeenkomst van “Hart van Brabant”.

In een volle raadszaal vonden de “schatkaarten” en boekjes over de “Goolse Geheimen” gretig aftrek.

Ik ben Isabelle Visser, Raadslid in Goirle.

In de dorpskernen, Goirle en Riel wonen 23.979 mensen, waarvan 2040 in Riel. Goirle groeit nog altijd. Het is ook een vriendelijk en mooi dorp om in te wonen, zo vlak bij allerlei uitvalswegen naar bijvoorbeeld Tilburg en Breda maar met prachtige natuur in de achtertuin.

Gisteravond is er een kersvers coalitieakkoord met ruime meerderheid aangenomen in de gemeenteraad.
Dat is een fijn eerste succes en nu gaan we dan ook gemotiveerd aan de slag.

De slogan van het nieuw gesloten bestuursakkoord is: Sterk en in balans.

En balanceren zullen we zeker wel moeten. Bezuinigingen, nog meer taken die vanuit de landelijke overheid moeten worden uitgevoerd, onzekerheid over het geld dat vanuit den Haag onze kant op komt. Ons college is gelukkig in goed evenwicht. En ze zullen Sterk in hun schoenen gaan staan wanneer het op onze ambities en speerpunten van het bestuursakkoord aankomt.

Onze belangrijke ambities hebben 1 ding gemeen: “verbinden”.
Op de kaart achter mij (de grove kaart van “goolse geheimen” zie je de letterlijk verbinding met dorpen en steden om ons heen. Goolse geheimen zijn plekken in goirle die belangrijk zijn op het gebied van kunst, natuur, cultuur en historie die het bezoeken meer dan waard zijn.
De kaart is bedoeld als routekaart en geeft ook meteen aan hoe Goirle letterlijk verbonden is met haar omgeving van dorpen en steden als Tilburg om ons heen. Er zijn meerdere kaarten die u allen mee naar huis mag nemen om later kennis te maken met de Goolse Geheimen.

Die verbondenheid en betrokkenheid bij elkaar vinden we heel waardevol en koesteren we ook.

De komende bestuursperiode gaat het over letterlijk verbinden als het gaat over de fysieke wegen die we willen aanleggen (liefst met een goede geluidswal langs de A 58 om het woongenot te kunnen garanderen)
Nu we echt gaan bouwen op verschillende plekken in en aan de rand van Goirle en Riel is het belangrijk om er ook voor te zorgen dat er een goede samenhang is met de verkeerscirculatie.
Met extra aandacht voor het langzame verkeer, beter openbaar vervoer en een parkeeraanbod dat past bij de functie van het gebied.

– Wij gaan zorgen voor veilige fietsverbindingen naar scholen, sportvelden en het centrum;& aanleggen rotondes om verkeer veiliger te maken.
– En zorgen voor nieuwe fietsroutes zoals de fietsverbinding Riel-Gilze en de snelfietsroute naar Tilburg (bij voorkeur Stappegoor – Bakertand);
– Ook de verbreding van het Bels Lijntje in relatie tot de aanleg van nieuwe Ecologische Verbindingszone daar vinden we heel belangrijk
– We haken aan bij Tilburg om het openbaar vervoer op de kaart te houden en goede busverbindingen te krijgen.

 Natuurlijk willen we hierin samenwerking met de dorpen en steden om ons heen.

En ook figuurlijk gaan we werken aan een betere open verbinding maken binnen en buiten het gemeentehuis
We gaan beter en eerder naar de inwoners van Goirle en Riel luisteren. Met inwoners praten in plaats van over inwoners. Dit zeggen natuurlijk alle nieuwe coalities maar:
– We zijn écht van plan om onze vergadercyclus hierop aan te passen.
– Werkbezoeken, informatie ophalen bij inwonerpanels
– en hier ook vooral veel beter over communiceren.
– in gesprek met onze partners in de samenleving, zoals scholen, verenigingen, ondernemers
& de Participatieraad.

WANT: Als mensen niet weten wat je doet kunnen ze nooit een goed oordeel over je vormen. Mensen uit Goirle en Riel moeten merken dat het zin heeft om je tot de gemeente te wenden. En moeten er op kunnen vertrouwen dat afspraken worden nagekomen.
Socials, lokale krant en omroep worden maximaal ingezet.

Nu lijkt het nu misschien alsof er op dit moment geen verbinding is maar dat zit gelukkig anders.
We vergeten wel eens dat er ook heel veel goed gaat! Ten tijde van de eerste opvang van mensen uit Oekraine heeft een grote groep mensen uit Goirle zich belangenloos ingezet om verbazend snel de zaken op orde te hebben voor de nieuwe inwoners. Ook de mensen in het gemeentehuis hebben hier echt een extra tandje bij gezet.
Kinderen kunnen weer naar school, het MKB liet zich ondanks dat corona net voorbij was alweer van de beste kant zien. Over verbondenheid gesproken…

Het lage opkomst percentage bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen is zorgelijk en ook een speerpunt in het nieuwe collegeakkoord.
Hoe krijgen we meer mensen naar de stembus en hoe kunnen we samen nieuwe mensen bij de lokale politiek betrekken.Het vertrouwen in zowel landelijke als lokale politiek brokkelt af!Hoe zouden we mensen kunnen bewegen om ook deel te nemen aan de gemeentelijke politiek?

Natuurlijk willen wij heel graag optrekken met onze collega’s van Hart van Brabant. Alleen al de thema’s jeugdhulp of de Regionale Energie en Klimaatstrategie (de REKS) kunnen ons helpen grote problemen het hoofd te bieden. De natuur in de achtertuin van Goirle moet gewaarborgd blijven en dat kan het beste wanneer we samen optrekken met onze buurgemeenten.

Ook in de woningbouw kunnen we samen optrekken. En is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven als je het niet eens bent met een plan van de buren. Zoals in de kwestie van een arbeidsmigranten huisvesting die op dit moment speelt pal op de grens tussen dorpskern Riel en het uiterste randje van Tilburg aan die kant, waardoor Riel met iets meer dan 2000 inwoners (wanneer dat in het huidige plan door zou gaan)er in 1 klap ruim 500 arbeidsmigranten bijkrijgt. 20 procent van de bevolking van riel zou dan arbeidsmigrant zijn.

Welk regionaal belang zien wij voor de inwoners van Goirle en riel buiten de grens van onze gemeente?

– infrastructuur en openbaar vervoer
Mensen die in Goirle wonen kunnen voor veel zaken in ons eigen dorp terecht. Maar niet voor alles. Ziekenhuizen en gespecialiseerde zorg zijn gelukkig voorhanden in bijvoorbeeld Tilburg. Veel mensen werken in omliggende gemeenten.

– Ervoor zorgen dat (cultuur)Educatie binnen handbereik blijft
Een dorp als Goirle kan niet alle aanbod van (cultuur)edicatie aanbieden

– Natuur& milieu, hierin werken we heel graag samen binnen de REKS
Loopt over de gemeentegrenzen. Belangrijk samen op te trekken voor wat betreft bijvoorbeeld windmolens.

– Opvang en huisvesting van vluchtelingen kunnen we heel goed samen doen. Uitruilen van geschikte woonplekken zodat deze maximaal bezet worden (bijvoorbeeld Tilburg heeft plek voor 2 terwijl Goirle een plek voor 4 heeft, deze plekke uitruilen)

– Inventieve Woningbouw voor de verschillende doelgroepen incl. arbeidsmigranten

– Versterken politiek bewust zijn van inwoners in het algemeen
Misschien kunnen we samen werken aan een campagne om lokale politiek interessant te maken voor inwoners van dorpen en steden

Tenslotte:
Alleen ga je snel maar samen kom je verder! Door samenwerking met Midpoint Brabant kan er een solide economisch programma met sterke banden gesmeed worden met het onderwijs en de maatschappelijke instellingen.

Lijst Riel Goirle (LRG)
Cees Pelkmans
Blokakkers 3
5133 CA Riel
+31 (0) 620621963
info@lijstrielgoirle.nl