Doe Mee, word lid

Één groene gemeente

Betrokken

Middenin de gemeenschap

Één groene gemeente

Lijst Riel-Goirle staat voor verantwoord gebruik van onze leefomgeving en een goede gezondheid voor iedereen.

Betrokken

Lijst Riel-Goirle staat voor u als burger, als buurman, en vertegenwoordigt uw belangen.

Middenin de gemeenschap

Lijst Riel-Goirle signaleert en luistert.
Zo weten we wat er speelt in onze dorpen en passen het beleid daarop aan.

Historie van LRG

LRG staat voor Lijst Riel Goirle, een lokale politieke partij. De partij is opgericht  in 1982 onder de naam Lijst Riel, en in 1989 is de partij van rechtswege notarieel vastgelegd. In 1999 is de naam van de partij, mede door de gemeentelijke herindeling, gewijzigd naar Lijst Riel Goirle. In de loop der jaren is onze partij gegroeid en heeft zich ontwikkeld tot de grootste partij in de gemeente Goirle. LRG vertegenwoordigt beide kernen en staat bekend als betrokken, laagdrempelig, gedegen en kundig. Omdat wij niet behoren tot een landelijke partij, kunnen wij ons volledig focussen op de lokale samenleving. Wij worden niet gehinderd door overkoepelende politieke programma’s of landelijke partijbureaus.

Hoe het begon

In 1978 (destijds nog gemeente Alphen - Riel) was het na veel wikken en wegen binnen de drie Rielse politieke partijen met de Lijsten: Merrienboer, Mols en werknemers niet gelukt om een eenheid te vormen. Dat was bij enkele inwoners een doorn in het oog omdat het niet die eenheid binnen een gemeenschap bracht  die men voor ogen had. En binnen de gemeente Alphen en Riel ook niet dat sterke front naar voren kon brengen om een vuist te maken in de gemeenteraad. In aanloop naar de verkiezingen van 1982 heeft een aantal inwoners het voor elkaar weten te krijgen om een groslijstverkiezing binnen Riel te organiseren waarbij alle Rielse Kandidaten op een lijst zouden komen.

De grote truc was om de gemeenschap te laten kiezen waarbij er geen A4 werd voorgelegd met een nummer 1, maar een cirkelvormig stembiljet met foto's. Van de 800 verstuurde biljetten kwamen er ruim 600 retour en gingen we met Jan Mols als Kandidaat nummer 1 onder de naam Lijst Riel de verkiezingen in.

Notariële inschrijving

In 1989 kwam er de wet dat verenigingen zich officieel moesten inschrijven en in bezit moesten zijn van statuten. Op 12 december 1989 werd de Lijst Riel notarieel vastgelegd bij de notaris. Bij de notaris verschenen Jack Kouwenberg, Toon Schellekens en Cees Pelkmans.

In de statuten staat: de vereniging heeft tot doel de bevordering van het woon- , leef- en werkklimaat in alle aspecten in de Gemeente. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: als politieke partij middels deelneming aan de gemeenteraadsverkiezingen met zoveel mogelijk leden aan de vereniging zitting te kunnen nemen in de Raaden zoveel mogelijk in het college van Burgemeester en wethouders en daardoor met inachtneming van het partijprogramma zoveel mogelijk richting en inhoud te kunnen geven aan de wijze van besturen van de Gemeente.

Op 20 0ktober 1998 is de naam lijst Riel gewijzigd in Lijst Riel CA Cum Annexis (vaak afgekort tot c.a.) wat staat voor een Latijnse uitdrukking en betekent: wat erbij hoort. Daarmee duidende op wat er bij kwam na de herindeling, Goirle, Breehees etc.

In 1999 werd de naam van de partij gewijzigd in het huidige Lijst Riel Goirle, afgekort LRG.

LRG als besturende partij

In 1982 en 1986 werd Jan Mols Wethouder. Van 1990 tot 1996 was voor de Lijst Riel Jos van den Abeelen de wethouder. Met als klap op de vuurpijl dat bij de verkiezingen van 1994 de Lijst Riel met 4 zetels de grootste partij in de gemeente Alphen en Riel was. Dit herhaalde zich na de herindeling in de gemeente Goirle waar we binnenkwamen in 1999 met  5 zetels en 4 jaar later er 8 binnensleepten. Sindsdien is LRG de grootste partij binnen de gemeente Goirle en Riel en levert de verschillende wethouders aan het college. Het zetelaantal varieert in de loop der jaren. In de laatste verkiezingen in 2014 heeft LRG 4 zetels van de 19, en is daarmee de grootste partij van de 7 partijen binnen de raad.

Over het partijprogramma 2022-2026

Beste dorpsgenoten,

In 2018 gaven jullie ons het vertrouwen om verder te bouwen aan onze mooie gemeente. Direct na de verkiezingen zijn we aan de slag gegaan met een ambitieus programma voor Goirle en Riel, met mooie resultaten voor onze dorpen.

Zo hebben we de woningbouw een flinke boost gegeven door in de Zuidrand van Goirle 340 woningen te gaan bouwen (de eerste woningen worden in 2022 opgeleverd). Ook in de Bakertand zetten we flinke passen, daar zijn ruim 700 woningen gepland, zodat minstens 1400 nieuwe bewoners hun thuis gaan vinden. Daarnaast beginnen de inbreidingslocaties in Goirle en Riel concrete vormen aan te nemen waarmee we nog eens zo’n 200 woningen kunnen gaan bouwen. En wat ons betreft stopt het daar niet…

We hebben de cultuurnota vorm gegeven, de omgevingsvisie is vastgesteld er zijn flinke resultaten geboekt op gebied van energie, klimaat en hergebruik. Door de doorontwikkeling van het loket is de toegang voor onze inwoners naar zorg laagdrempeliger geworden, werpt de organisatieontwikkeling zijn vruchten af in de gemeentelijke dienstverlening en komt er een vrij-liggend fietspad naar Gilze.

Een aantal punten hebben we nog niet kunnen realiseren of hebben vertraging opgelopen. Door onvoorziene omstandigheden zijn vertragingen verklaarbaar, maar ook door het uitblijven van structurele financiële middelen vanuit de rijksoverheid, waardoor we werden gedwongen om lokale belastingen te verhogen en te bezuinigen op bijvoorbeeld cultuur. We zetten ons daarom in, om de komende jaren deze doelen alsnog te verwezenlijken. Natuurlijk hebben we ook nieuwe speerpunten,
denk aan de ontwikkeling van het centrum in Goirle (zie pag. 12) en ook de milieustraat moet nodig aangepakt worden (zie pag. 6).

Afgelopen jaren heeft Covid-19 in onze maatschappij en dus ook in Goirle en Riel, zijn sporen achtergelaten. We zijn allen getroffen door deze pandemie zowel fysiek, financieel als emotioneel. Het is belangrijk dat we daar aandacht voor hebben en dat we samen de schouders eronder zetten om
de draad zo goed als kan op te pakken.

Juist in de afgelopen periode hebben we als maatschappij laten zien dat we sterk zijn, weerbaar en wendbaar. Wij zijn uitstekend in staat om zelfstandig onze gemeente te besturen, als we samen met onze dorpsgenoten werken aan het herstel van onze gemeenschap na corona. LIJST RIEL GOIRLE zet dat herstel hoog op de agenda en zet in op een pragmatische insteek; samen de schouders eronder. Niet praten maar doorpakken..

Of op z’n Gools; Nie zeure mar braaije.

In het verkiezingsprogramma leest u waar wij voor staan en hoe wij ons inzetten voor uw belangen.

Namens alle leden, fractie, bestuur en wethouder rekenen wij op uw stem bij de aankomende verkiezingen. Kies Lokaal!

Leon Smeets & Mark Verhoeven
Bestuursvoorzitter & Fractievoorzitter

Lijst Riel Goirle (LRG)
Cees Pelkmans
Blokakkers 3
5133 CA Riel
+31 (0) 620621963
info@lijstrielgoirle.nl