Één groene gemeente

Betrokken

Middenin de gemeenschap

Doorgaande route Riel

Doorgaande route Riel
In 2010 was de doorgaande route Riel een speerpunt in het verkiezingsprogramma van Lijst Riel Goirle. Op basis hiervan is met het aantreden van het huidige College de doorgaande route ook opgenomen in het Collegeprogramma. De doelstelling uit het collegeprogramma is de doorgaande route in Riel bezien op aspecten van veiligheid en leefbaarheid en het aanpakken van knelpunten.

Om invulling te geven aan de doelstellingen uit het verkiezingsprogramma heeft wethouder Jan van Groenendaal ( LRG ) de afgelopen bestuursperiode diverse malen overleg gevoerd met de werkgroep Echt Riel. Op basis van de verschillende overleggen zijn in 2011 afspraken gemaakt over de realisatie van een aantal maatregelen. Inmiddels heeft dit geleid tot de onderstaande resultaten. Naast de acties vanuit het college heeft de partij Lijst Riel Goirle de afgelopen periode ook een tweetal bijeenkomsten heeft georganiseerd omtrent het thema de doorgaande route Riel.

 

1. Realisatie oversteekvoorzieningen

 Er zijn sinds het maken van de afspraken twee oversteekvoorzieningen gerealiseerd. De eerste voetgangersoversteek ligt op Tilburgseweg ter hoogte van de Grashoek. De tweede oversteek is gerealiseerd in de Dorpstraat. Deze tweede oversteek die is uitgevoerd inclusief een wegversmalling is met name voor de schoolgaande jeugd van belang.

 

2. Trillingsonderzoek

De bewoners van de Dorpstraat en Tilburgseweg hebben aangegeven overlast te ondervinden van trillingen door wegverkeer. Naar aanleiding hiervan is besloten een trillingsonderzoek uit te voeren. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er inderdaad sprake is van hinder door trillingen. Het onderzoek heeft ook uitgewezen dat de oorzaak van die trillingen te wijten zijn aan de drempels die op diverse plaatsen zijn verzakt. Er ligt inmiddels een advies hoe een en ander kan worden aangepakt. De uitvoering en de planning hiervan zal in 2013 verder vorm krijgen.

 

3. Overleg met politie inzake handhaving

De afgelopen periode heeft er ook meerder malen overleg met de politie plaatsgevonden. Onderwerp van gesprek is hierbij steeds de mogelijkheid om handhaving in te zetten. Helaas hebben alle overleggen geleid tot de conclusie dat dit niet tot de mogelijkheden behoord. Handhaving is alleen dan mogelijk wanneer de weg zo is ingericht dat het bijna onmogelijk is om harder dan 30 km per uur te rijden. Door de ontsluitende functie van de weg en de aanwezigheid van bus, grotere voertuigen en de hulpdiensten is het onmogelijk een zodanig profiel aan te leggen dat handhaving wel mogelijk wordt.

 

4. Plaatsen van extra attentieborden

Op verschillende plaatsen langs de doorgaande route zijn extra attentieborden geplaatst die weggebruikers attenderen op de maximum snelheid en de oversteekvoorzieningen.

 

5. Realiseren trottoir bij D’n Overkant

 Ter hoogte van café d’n Overkant liep het trottoir niet door. Dit leverde een onveilige situatie op voor voetgangers. Door het doortrekken van het trottoir is inmiddels een veilige situatie voor voetgangers gerealiseerd. Met deze aanpassing heeft de exploitant van d’n Overkant ook de gelegenheid gekregen om zijn terras uit te breiden.

 

6. Onderzoek opvullen straatwerk

Er is bekeken of er mogelijkheden zijn om de voegen tussen het straatwerk op te vullen. Hieruit is gebleken dat dit kan maar dat het effect hiervan tijdelijk is. Op basis van de kosten en het feit dat het geen duurzame oplossing is, heeft het college besloten deze optie niet in te zetten.

 

7. Werkgroep Echt Riel betrekken bij nieuw op te stellen Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan

In 2011 en 2012 is de werkgroep Echt Riel betrokken bij het opstellen van het nieuwe Gemeentelijk verkeer en Vervoerplan (GVVP) door hun deelname aan de klankbordgroep. Ook is in het kader van het GVVP in Riel een extra bijeenkomst gehouden om duidelijkheid te krijgen over de wensen en gevoelens zoals die leven in de kern Riel ten aanzien van verkeer en vervoer. Hierbij was de doorgaande route een belangrijk onderwerp. De werksessie heeft het college een duidelijk beeld gegeven over de gevoelens en wensen die er in Riel leven. Deze input zal worden meegenomen in het beleid en uitvoeringsprogramma van het GVVP. College en Raad zullen zich vervolgens moeten uitspreken over de definitieve aanpak en de omvang hiervan. Dit gaat in oktober 2013 gebeuren wanneer de Raad het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan gaat vaststellen met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma.

Op basis van de bovenstaande resultaten is het duidelijk dat het Lijst Riel Goirle ernst is om de overlast aan te pakken. Lijst Riel Goirle beseft dat de financiële middelen schaars zijn maar dat er voor dit probleem een structurele oplossing gevonden moet worden en zal zich hier zoals u dat gewend bent met hart en ziel blijven inzetten om dat doel te verwezenlijken. Het streven van Lijst Riel Goirle blijft er op gericht om de leefbaarheid te verbeteren en de overlast terug te dringen.